Mikrobiom a układ nerwowy

Wydawać by się mogło, że komensale zamieszkujące nasz przewód pokarmowy niewiele mają wspólnego z mózgiem. Jednak ostatnie badania, choć dopiero na zwierzętach, wskazują na pewną korelację między zmianami w składzie mikrobioty jelit, a zaburzeniami psychicznymi tj. depresja, schizofrenia, autyzm, choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, co sugeruje istnienie kluczowych zależności w obrębie osi mózg-jelita-mikrobiota. A to nie wszystko – wpływ tych mikroorganizmów może też obejmować kontrolę nad dojrzewaniem tego narządu oraz tworzenie się bariery krew-mózg.


Mikrobiota gospodarza stale kontroluje dojrzewanie i funkcje mikrogleju w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN)

Mikrobiom jelit wpływa na odpowiedź immunologiczną w mózgu przez całe życie, co może rzutować na przebieg schorzeń dotykających ten narząd. Naukowcy z University Medical Center w Freiburgu odkryli takie efekty u myszy. Funkcja mózgowych makrofagów jest sterowana przez metabolity bakterii jelitowych – krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. U myszy pozbawionych naturalnej flory jelitowej doszło do zahamowania rozwoju mikrogleju. Badanie to podkreśla znaczenie zrównoważonej diety w profilaktyce chorób mózgu i wskazuje, że może istnieć związek pomiędzy mikrobiotą jelit a genezą chorób neurodegeneracyjnych. Wyniki te opublikowano w czasopiśmie Nature Neuroscience. Komórki mikrogleju są znane jako fagocyty lub makrofagi mózgu. Eliminują atakujące patogeny i usuwają martwe komórki mózgowe, przyczyniając się tym samym do plastyczności tego narządu przez całe życie. Wadliwie komórki mikrogleju odgrywają rolę w licznych chorobach mózgu. Do tej pory dojrzewanie i aktywacja tych komórek nie była jasna.

Bez bakterii jelitowych, komórki układu odpornościowego w mózgu stają się zdeformowane.

Mikroglia-Zellen
Zaobserwowano znaczący wpływ mikroflory gospodarza na homeostazę komórek mikrogleju. U myszy wolnych od zarazków (ang. GF – germ free) zostało to uwidocznione jako globalne wady w mikrogleju ze zmienionym rozmiarem komórek i niedojrzałym fenotypem, co z kolei prowadzi do upośledzonej wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Czasowa eliminacja mikroflory gospodarza znacznie zmieniła właściwości mikrogleju, a ograniczona różnorodność mikrobioty doprowadziła do uszkodzeń tej tkanki. Z kolei ponowna kolonizacja mikrobiomem o zróżnicowanym składzie częściowo przywróciła funkcje mikrogleju. Krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA) regulują zachowanie równowagi mikrogleju; w związku z tym, myszy pozbawione specyficznego receptora błonowego (FFAR2) dla krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, odzwierciedlały wady w mikrogleju, analogiczne do tych, obecnych u myszy wolnych od zarazków (GF). Wyniki te sugerują, że bakterie gospodarza zasadniczo regulują dojrzewanie i funkcje mikrogleju, a uszkodzenia w obszarze tych komórek mogą do pewnego stopnia zostać naprawione poprzez wpływ na złożoność flory bakteryjnej. Na zdjęciu: zdrowy mikroglej u zwierząt z normalną mikrobiotą (po lewej). Zwierzęta pozbawione prawidłowej flory jelitowej charakteryzują się ograniczonym dojrzewaniem i funkcjonowaniem mikrogleju (po środku). Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe dostarczane z pokarmem wspierają komórki mikrogleju, nawet u osobników pozbawionych odpowiednich komensali.

Prof. Dr Marco Prinz, dyrektor medyczny w Instytucie Neuropatologii University Medical Center w Freiburgu, stoi na czele grupy badawczej, w której skład wchodzą członkowie z Freiburga, Rehovot (Izrael), Monachium, Moguncji , Kolonii i Berno (Szwajcaria). Wraz z wiodącymi autorami, dr Daniel Erny i Anna Lena Hrabě de Angelis był w stanie wykazać – za pomocą różnych modeli na myszach – że działanie mózgowego układu odpornościowego zależy od zdrowych bakterii jelitowych. Naukowcy zbadali zwierzęta, które zostały wychowane i trzymane w całkowicie sterylnych warunkach. Mikroglej tych zwierząt był zdeformowany i niedojrzały, i prawie nie odpowiadał na sygnały zapalne w mózgu.” Nasze wyniki wskazują na stały przepływ informacji między bakteriami jelitowymi a makrofagami w mózgu”, mówi prof. Prinz. Zwierzęta, których jelitowe bakterie zostały wyeliminowane przez czterotygodniową kurację antybiotykami wykazywały również osłabioną odporność. Gdy zetknęły się ze zwierzętami zasiedlonymi prawidłową florę jelit, szybko rozwijały własną, co miało pozytywny wpływ na ich odpowiedź immunologiczną. Według neuropatologa, ogólny wynik pokazuje, że „im bardziej różnorodne bakterie jelitowe, tym lepiej rozwinięty mikroglej.”

Sfermentowany błonnik reguluje odpowiedź immunologiczną mózgu

Badacze zaobserwowali też, że kwasy tłuszczowe o krótkim łańcuchu działają jak sygnał między florą jelitową a mikroglejem w mózgu. Kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach są produktem fermentacji bakteryjnej błonnika, produktów mlecznych i innych produktów spożywczych. Mogą podróżować do mózgu za pośrednictwem krwiobiegu, gdzie pomagają komórkom mikrogleju szybko i skutecznie zwalczać wszelkie reakcje zapalne. „Nasze wyniki pokazują, jak ważna jest zbilansowana dieta, przyczyniająca się do produkcji bakteryjnych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, dla zdrowia psychicznego”, mówi prof Prinz.

Czy flora jelitowa ma również wpływ na chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona i stwardnienie rozsiane?

Badanie może okazać się bardzo istotne dla ludzi. „Nasze wyniki są zgodne z poprzednimi badaniami klinicznymi i badaniami prowadzonymi przez inne grupy,” wyjaśnia prof Prinz. Zaburzenia autoimmunologiczne jelit, takie jak choroba Crohna, powiązano z brakiem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Rozpatrywano leczenie przeszczepem kału, co oznacza, że flora jelitowa jest przekazywana od jednej osoby do drugiej. Określenie jak silny jest wpływ mikrobiomu na funkcjonowanie jelit i rozwój ludzkiego mózgu, pozostaje nadal do odkrycia.

 1. Erny D, Hrabě de Angelis AL, Jaitin D, et al., Host microbiota constantly control maturation and function of microglia in the CNS. Nat. Neurosci. 18, 965–977 (2015).
 2. Benjamin Waschow, Host microbiota keep the brain healthy. Universitätsklinikum Freiburg

Mikrobiota i okna neurorozwojowe: konsekwencje dla zaburzeń mózgu

 • Mikrobiota jest kluczem do utrzymania homeostazy, w tym rozwoju mózgu.

 • Kolonizacja mikroflorą u niemowlęcia zbiega się z kluczowymi okresami rozwoju neurologicznego.

 • Zakłócenie procesu wczesnej kolonizacji jelit może wiązać się z zaburzeniami centralnego układu nerwowego.

gr2Mikrobiota jelit jest szczególnie ważna dla ludzkiego zdrowia, odgrywa istotną rolę w dwukierunkowej komunikacji pomiędzy przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym.

Mikrobiom podlega dynamicznym zmianom przez całe życie, a we wczesnym okresie ustala się jego symbiotyczna relacja z gospodarzem – organizmem człowieka. W okresie tzw. krytycznych okien rozwojowych, organizm jest podatny na zewnętrzne czynniki stresogenne, które mogą powodować zaburzenia psychiczne.

Zachwianie prawidłowego rozwoju flory jelitowej na wczesnym etapie życia może wpływać na rozwój neurologiczny i potencjalnie prowadzić do niekorzystnych efektów w zakresie zdrowia psychicznego w późniejszych latach. Poniższa praca porównuje równoległy, wczesny rozwój mikrobioty jelit z rozwojem układu nerwowego. Koncepcja równoległych i współgrających ze sobą okien mikrobiotyczno-neuronalnych otwiera nowe możliwości w opracowaniu metod modulowania mikrobiomem, opartych na interwencjach terapeutycznych we wczesnym okresie życia w celu zwalczania deficytów neurorozwojowych i zaburzeń mózgu.

 1. Borre YE, O’Keeffe GW, Clarke G, Stanton C, Dinan TG, Cryan JF. Microbiota and neurodevelopmental windows: implications for brain disorders. Trends Mol Med 2014 Sep 20;20(9):509-18

Bariera krew-mózg

c382ae39-b9b1-4010-b769-022913d057e3
Barierę pomiędzy krwią a macierzą zewnątrzkomórkową mózgu tworzy szczelna struktura tzw. komórek endotelialnych (komórki wyściełające ściany naczyń krwionośnych), połączonych ze sobą za pomocą białkowych złącz.

Praca opublikowana w 2014 roku w Science Translational Medicine przedstawia nowe spojrzenie na temat rozwoju bariery krew mózg. Badanie na myszach, przeprowadzone przez naukowców ze szwedzkiego Karolinska Institutet, z Singapuru i z USA donosi, że mikroby naturalnie zamieszkujące przewód pokarmowy, mogą wpłynąć na integralność bariery krew-mózg, która chroni ten narząd przed szkodliwymi substancjami znajdującymi się we krwi. Według autorów, uzyskane przez nich wyniki przedstawiają dowody, na to że nasze rodzime mikroorganizmy przyczyniają się do mechanizmu, który uszczelnia wspomnianą barierę przed urodzeniem. Ich doświadczenie potwierdza również wcześniejsze obserwacje mówiące o tym, że mikroflora jelitowa nie jest bez znaczenia dla rozwoju mózgu i jego funkcji.

Bariera krew-mózg,  tworzona przez ścisłe połączenia pomiędzy komórkami śródbłonka znajdującego się w naczyniach krwionośnych, jest wysoce selektywna – uniemożliwia niepożądanym cząsteczkom i komórkom przedostanie się do mózgu. Naukowcy zwracają uwagę, że transport cząsteczek przez barierę krew-mózg może być modulowany przez bakterie bytujące w jelitach – a zatem odgrywają one ważną rolę w ochronie mózgu.

Naukowcy porównali rozwój bariery krew-mózg u sterylnych i niesterylnych mysich płodów. Zwierzęta normalnie skolonizowane charakteryzowały się prawidłowym uszczelnieniem bariery krew-mózg. Wykryte przeciwciała, które na początku ich rozwoju bez problemu przedostawały się do mózgu, pod koniec okresu płodowego były blokowane; z kolei w grupie myszy sterylnych, przeciwciała nadal przekraczały barierę krew-mózg. Zwiększoną przepuszczalność bariery powiązano z dezorganizacją i niską ekspresją białek w ścisłych połączeniachmiędzy komórkami. Co gorsze, taki stan może nadal występować w dorosłym życiu, jeżeli flora bakteryjna pozostanie niezmieniona. Do tej pory uważano, że mikrobiota ma wpływ na nasze zdrowie dopiero po narodzinach, a teraz wiemy już, że spora część procesów związanych z nieoptymalną florą jelit może zachodzić jeszcze na etapie życia płodowego.

W trakcie kolejnych doświadczeń okazało się, że u dorosłej myszy, transplantacja kału od osobnika zdrowego, nie tylko zmieniła ekspresję białek odpowiedzialnych za tworzenie ścisłych połączeń w barierze krew-mózg, ale również ingerowała w jej przepuszczalność. Podobny efekt uzyskano podając sterylnej myszy krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, będące produktami metabolizmu bakterii.

Kolonizacja sterylnych myszy bakterią Clostridium tyrobutyricum (szczep produkujący maślan podczas fermentowania prebiotyków), przyczyniła się do uszczelnienia bariery krew-mózg; podawanie Bacteroides thetaiotaomicron oraz maślanu sodu zmniejszyło przepuszczalność bariery. Model zwierzęcy udowadnia, że krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe mają duży wpływ na regulację substancji transportowanych do mózgu. Naukowcy stwierdzili również, że wszystko co zakłóci homeostazę mikrobioty, może odbić się na szczelności bariery krew-mózg.

 1. V. Braniste, M. Al-Asmakh, C. Kowal, et al. The gut microbiota influences blood-brain barrier permeability in mice. Science Translational Medicine, 2014; 6 (263): 263ra158
 2. Karolinska Institutet. (2014, November 19). Gut microbiota influences blood-brain barrier permeability. ScienceDaily, May 8, 2016.

Zmiany mikroflory pochwowej mogą zaburzać rozwój mózgu u dziecka

SummaryFig_PNT
Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Pennsylvania sugeruje związek między stresem, mikrobiomem pochwy matki a rozwojem jelit i układu nerowowego u potomstwa. Credit: University of Pennsylvania

Zmiany w składzie mikrobiomu pochwy matki wpływają na mikroflorę jelitową jej potomstwa oraz – pośrednio – na rozwój jego mózgu – wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie ,,Endocrinology”.

Podczas porodu noworodek kontaktuje się bezpośrednio z florą bakteryjną pochwy swojej matki, w skutek czego jego jelita zostają zasiedlone przez pożądane szczepy bakterii. Prawidłowa kolonizacja jelit dziecka jest zaś niezwykle istotna i to nie tylko dla funkcjonowania układu pokarmowego, ale też dla zachowania homeostazy całego organizmu. Mikroflora jelit wpływa bowiem na rozwój układu odpornościowego, powstanie tolerancji pokarmowych, a także, co sugerują najnowsze badania, na rozwoju neurologiczny malucha.

Jak przypomina autorka omawianej pracy dr Tracy Bale z Uniwersytetu Pensylwanii, od kilku lat pojawia się coraz więcej badań dowodzących, że bakterie jelitowe mają duży wpływ na rozwój mózgu młodego organizmu. Dotyczy to przede wszystkim kresomózgowia, czyli regionu nadzorującego większość czynności fizycznych i umysłowych. Wszystko, co zaburza równowagę mikroflory jelitowej noworodka, wpływa także na szczelność bariery krew-mózg, kontrolowanej przez bakterie jelitowe, a więc prowadzi do nieprawidłowości w rozwoju tego ostatniego organu.

Wiadomo, że czynnikami zmieniającymi skład mikrobiomu matczynej pochwy mogą być antybiotyki, niektóre inne leki, nieprawidłowa dieta.

Zespół dr Bale’a postanowił sprawdzić, czy silny stres także może mieć podobne działanie. Badania przeprowadzili na modelu mysim. Stresorami dla ciężarnych samic były: okresowa ekspozycja na zapach drapieżnika, głodzenie, hałas, itp. Dwa dni po porodzie z pochwy samic oraz jelit młodych pobierano próbki. Funkcjonowanie mózgów mysich noworodków oceniano zaś na podstawie pomiaru transportu aminokwasów przez barierę krew-mózg.

Okazało się, że stres podczas ciąży był wyraźnie związany z zaburzeniem równowagi flory bakteryjnej pochwy dorosłych samic oraz zmianą składu mikroflory jelitowej młodych.

„Zobaczyliśmy wyraźnie, że stres mamy w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój mózgu jej potomstwa. A wszystko za sprawą zmian w składzie mikroflory pochwy, która jest przekazywana w trakcie porodu do organizmu dziecka” – tłumaczy dr Bale. „Odbiegająca od normy flora jelitowa w tak młodym organizmie wpływa natomiast na funkcjonowanie i rozwój układu pokarmowego, neurologicznego oraz odpornościowego”.

Badaczka dodaje, że szczególnie wyraźnie przedstawia się to u potomstwa płci męskiej, w nieco mniejszym stopniu u potomstwa żeńskiego. „Badania poświęcone temu zagadnieniu mają ogromny potencjał medyczny – uważa Bale. – Już teraz w wielu krajach noworodkom urodzonym przez cesarskie cięcie doustnie podaje się roztwór zawierający bakterie z matczynej pochwy, aby zapewnić im odpowiednią (pod względem jakości oraz momentu pierwszego kontaktu) ekspozycję na pożądane szczepy bakterii. Wiedząc, że niektóre doświadczenia matki z okresu ciąży, np. silny stres, antybiotykoterapia, itp. mogą zmieniać mikrobiom pochwy, możemy szybko i skutecznie zareagować podobnym do wspomnianego wyżej działaniem i zniwelować ryzyko komplikacji rozwojowych u dziecka”.

 1. Eldin Jašarević, Christopher L. Howerton, Christopher D. Howard, and Tracy L. Bale. Alterations in the Vaginal Microbiome by Maternal Stress Are Associated With Metabolic Reprogramming of the Offspring Gut and Brain. Endocrinology, June 2015
 2. Maternal stress alters offspring gut and brain through vaginal microbiome. June 16, 2015

Oś mózg-jelita-mikrobiom

nrmicro2876-f1Od dawna wiadomo, że mózg reguluje funkcje jelit. Ostatnio natomiast zwrócono uwagę na odwrotny kierunek zależności – procesy zachodzące w obrębie jelit oraz jelitowa mikrobiota może wywierać wpływ na funkcję OUN. Jelita, wraz z jelitową florą bakteryjną, i mózg są ściśle połączone poprzez oś jelitowo-mózgową (dokładniej: oś mózg-jelita-mikrobiota), która jest dwukierunkowym szlakiem komunikacyjnym obejmującym mechanizmy neuronalne, endokrynne i immunologiczne.

 1. Rudzki L, Szulc A, Wpływ jelitowej flory bakteryjnej na ośrodkowy układ nerwowy i jej potencjalne znaczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 2, 69–77.

Zmiana bakterii jelitowych poprzez dietę ma wpływ na funkcjonowanie mózgu

Badacze z UCLA (University of California, Los Angeles) uzyskali pierwszy dowód, że bakterie spożywane w żywności mogą mieć wpływ na funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Wcześniejsze badanie proof-of-concept (dowód koncepcji) z udziałem zdrowych kobiet ujawniło, że kobiety które regularnie spożywały probiotyki wraz z jogurtem, wykazywały zmiany w funkcjonowaniu mózgu, zarówno w czasie spoczynku jak i podczas udziału w teście rozpoznawania emocji.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Rodzinnego Centrum Neurobiologii Stresu Gail i Geralda Oppenheimer’ów oraz Centrum Mapowania Mózgu Ahmansona-Lovelace’a na Uniwersytecie Kalifornijskim, ukazało się w bieżącym wydaniu internetowym czasopisma Gastroenterology. Odkrycie, że zmiana środowiska bakteryjnego lub mikroflory w jelitach może wpływać na mózg, niesie ze sobą istotne implikacje dla przyszłych badań, które mogłyby wskazywać drogę do poprawy funkcjonowania mózgu dzięki diecie lub lekom.

„Wielu z nas ma w swojej lodówce opakowanie jogurtu, który spożywamy dla przyjemności, ze względu na wapń albo dlatego iż sądzimy, że jest on poprostu korzystny dla naszego zdrowia”, twierdzi dr Kirsten Tillisch profesor medycyny na UCLA’s David Geffen School of Medicine, główna autorka badania. „Nasze wyniki wskazują, że niektóre składniki jogurtu mogą faktycznie zmienić sposób w jaki nasz mózg reaguje na otoczenie. Gdy weźmiemy pod uwagę implikacje jakie wiążą się z tymi wynikami, stare powiedzenia „jesteś tym, co jesz” i „mieć przeczucie” (gut feeling), nabierają nowego znaczenia.

Naukowcy wiedzą, że mózg komunikuje się z jelitami wysyłająćc sygnały, dlatego też stres i inne emocje mogą przyczyniać się do dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Badanie to pokazuje zależność, którą do tej pory podejrzewano ale nie została udowodnione w badaniach na zwierzętach: że sygnały przemieszczają się także w przeciwną stronę.

„Wciąż słyszymy od pacjentów, że nigdy nie czuli się tak przygnębieni i niespokojni, dopóki nie zaczęły się u nich problemy z jelitami. Nasze badania pokazują, że połączenie jelita-mózg jest drogą dwukierunkową.”

W badaniu wzięło udział 36 kobiet w wieku od 18 do 55 lat. Badacze podzielili uczestniczki na trzy grupy: pierwsza grupa spożywała specjalny jogurt zawierający mieszankę kilku probiotyków – bakterii mających pozytywny wpływ na jelita – dwa razy dziennie przez 4 tygodnie; druga grupa spożywała odpowiednik, który wyglądał i smakował jak jogurt ale nie zawierał probiotyków; trzecia grupa nie spożywała jogurtu wogóle.

Skany wykonane przy pomocy fMRI, zarówno przed, jak i po 4-tygodniowym okresie badania, obejmowały mózg w stanie spoczynku oraz w trakcie uczestniczenia w teście rozpoznawania emocji (test polega na oglądaniu serii zdjęć z twarzami wyrażającymi gniew lub przerażenia oraz na dopasowaniu ich do innych twarzy przedstawiających podobne emocje). Test przeznaczony jest do pomiaru zaangażowania emocjonalnych oraz poznawczych obszarów mózgu w odpowiedzi na bodziec wzrokowy, i został wybrany ze względu na wcześniejsze badania na zwierzętach, w których nie powiązano zmiany flory jelitowej ze zmianami zachowania.

Naukowcy odkryli, że kobiety z grupy nie spożywającej jogurtu probiotycznego w porównaniu z grupą spożywającą, wykazywały spadek aktywnośći w obszarze wyspy (część mózgu przetwarzająca i integrująca wewnętrzne odczucie ciała) a także z kory czuciowej.

Ponadto, w czasie testu, uczestniczki te wykazywały obniżoną aktywność rozległych sieci neuronowych w mózgu, które obejmują emocjonalne, kognitywne i czuciowe obszary. Kobiety w pozostałych dwóch grupach wykazywały stabilną lub zwiększoną aktywność w tej sieci.

Podczas spoczynku, grupa kobiet spożywająca probiotyki wykazywała większą aktywność połączeń między kluczowym regionem pnia mózgu (istota szara okołowodociągowa) a obszarami poznawczymi kory przedczołowej. Kobiety nie spożywające jogurtu, wykazywały większą aktywność połączeń między istotą szarą a obszarami powiązanymi z odczuwaniem emocji i wrażeń, podczas gdy wyniki grupy spożywającej nieprobiotyczny odpowiednik plasowały się pomiędzy.

Naukowcy byli zaskoczeni, że aktywnośc mózgu może być widoczna w wielu obszarach, także w regionach zaangażowanych w przetwarzanie sensoryczne, a nie tylko związanych z emocjami.

„Wiedza, że sygnały przesyłane są z jelit do mózgu i że mogą być modulowane dzięki zmianie diety, może prowadzić do rozszerzenia badań mających na celu znalezienie nowych strategoo zapobiegania lub leczenie pokarmowych, psychicznych i neurologicznych schorzeń” twierdzi dr Emeran Mayer, profesor medycyny, fizjologii i psychiatrii z David Geffen School of Medicine at UCLA, a zarazem autor badań.

Istnieją badania wskazujące, że to co jemy może zmieniać strukturę i skład flory jelitowej – w szczególności, osoby z dietą wysoko roślinną z dużą zawarością błonnika, mają inny skład flory bakteryjnej lub środowiska jelit, niż ludzie odżywiający się bardziej typową dietą zachodnią bogatą w tłuszcze i węglowodany. Teraz wiemy, że ma to wpływ nie tylko na metabolizm, ale także na funkcjonowanie mózgu.”

Badacze z UCLA starają się zidentyfikować poszczególne substancje chemieczne produkowane przez bakterie jelitowe, które mogą inicjować przesyłanie sygnałów do mózgu. Planuja zbadać osoby z objawami żołądkowo-jelitowymi, tj. wzdęcia, bóle brzucha i zaburzenia w wypróżnianiu, pod kątem korelacji między wspomnianymi objawami a zmanami z reakcji mózgu.

Tymczasem inni badacze analizują potencjalne korzyści płynące z niektórych probiotyków zawartych w jogurtach, na zaburzenia nastroju tj lęk. Naukowiec uważa, że wdrożenie innych strategii żywieniowych może być korzystne.

Poprzez wykazanie wpływu probiotyków na aktywność mózgu, nauka zadaje pytanie, czy nagminne stosowanie antybiotykoterapii może wpływać na mózg, jak spekulowano. Antybiotyki są szeroko stosowane na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej oraz w infekcjach dróg oddechowych u dzieci. Taki wpływ antybiotyków na zahamowanie mikroflory może pociągnąć za sobą długoterminowe skutki dla rozwoju mózgu.

Wreszcie, kiedy złożoność flory jelitowej i jej wpływ na mózg staną się bardziej zrozumiałe, naukowcy będą mogli znaleźć sposoby regulowania treści jelitowej lecząs przewlekłe stany bólowej lub inne powiązane choroby mózgu, w tym Parkinsona, chorobę Alzheimera czy autyzm.

Odpowiedzi będą łatwiejsze do uzyskania w najbliższej przyszłości, jeśli tylko koszty oznaczania indywidualnego mikrobiomu staną się niższe, tak jak bardziej rutynowe testy.

 1. Tillisch, Kirsten et al. Consumption of Fermented Milk Product With Probiotic Modulates Brain Activity. Gastroenterology , Volume 144 , Issue 7 , 1394 – 1401.e4
 2. Rachel Champeau – UCLA. Changing gut bacteria through diet affects brain function. May 28, 2013

* Obrazek tytułowy: Kaitlyn Hair.

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Mikrobiom a układ nerwowy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s